Zakończona Emisja publiczna Akcji Live Motion Games S.A.

Komunikat

Live Motion Games S.A. informuje, że akcje Spółki (Live Motion Games S.A.) oferowane w ramach oferty publicznej mają nowych nabywców. Oferta obejmowała łącznie 105 tys. akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł, w tym ofertę objęcia 90 tys. nowych akcji serii C oraz sprzedaż 15 tys. akcji istniejących serii A, oferowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Zapisy złożono na 130 588 sztuk akcji. Dnia 19 marca 2021 roku akcje przydzielono 173 inwestorom. Wraz z zakończeniem oferty spółka Live Motion Games S.A. pozyskała 4 mln zł z emisji akcji serii C, jednocześnie wartość złożonych zapisów wyniosła około 5,9 mln zł.

O firmie

Firma Live Motion Games powstała w 2017 roku. Główną działalnością Studia jest produkcja gier komputerowych na platformę Steam. Model biznesowy Spółki zakłada tworzenie nisko i średniobudżetowych projektów, a następnie ich sprzedaż na całym świecie w modelu cyfrowym, za pośrednictwem platformy Steam. W 2021 roku Live Motion Games planuje debiut na rynku NewConnect.

Kluczowe projekty studia

Cele emisyjne

Emitent planuje wykorzystać środki pozyskane z emisji na trzy cele:

  1. Sfinansowanie nakładów na produkcję gier (rozpoczętych i nowych)
  2. Sfinansowanie preprodukcji nowych gier
  3. Sfinansowanie kosztów marketingowych związanych z promocją gier

Dokumenty do pobrania

Memorandum Informacyjne

Pobierz

Prezentacja spółki

Pobierz

Suplement

Pobierz

Suplement 2

Pobierz

Harmonogram emisji

1 marca 2021

podjęcie uchwały Zarządu Emitenta o ustaleniu ceny emisyjnej akcji serii C

3 marca 2021

publikacja Memorandum Informacyjnego

4 - 17 marca 2021

dystrybucja prezentacji inwestorskiej przyjmowanie zapisów i płatności za akcje

19 marca 2021

przydział akcji

Struktura akcjonariatu przed ofertą

Akcjonariusz Liczba akcji i głosów % akcji i głosów
PlayWay S.A. 622.500 45,55%
Michał Kaczmarek 75.000 5,49%
Jakub Trzebiński 72.500 5,31%
Pozostali 596.500 43,65%
Suma 1.366.500 100%

Emisja publiczna Akcji Live Motion Games S.A. jest przeprowadzana:

• na podstawie Memorandum Informacyjnego,

• wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży Akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna Akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek innym, poza Rzeczpospolitą Polską, państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek dokumentów jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

• nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,

• nie jest rezydentem Stanów Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,

• przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.